ដំណើរទេសចរណ៍រោងចក្រ - Shenzhen Ruigu Technology Co., Ltd.

ការផ្ទៀងផ្ទាត់អាយុ

ដើម្បីប្រើប្រាស់គេហទំព័រ VAPERPRIDE អ្នកត្រូវតែមានអាយុចាប់ពី 21 ឆ្នាំឡើងទៅ។សូមផ្ទៀងផ្ទាត់អាយុរបស់អ្នក មុនពេលអ្នកចូលទៅក្នុងគេហទំព័រ។

ផលិតផលនៅលើគេហទំព័រនេះគឺសម្រាប់តែមនុស្សពេញវ័យប៉ុណ្ណោះ។

សូមអភ័យទោស អាយុរបស់អ្នកមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតទេ។

១៤៩៥៥៧៤០៤

ដំណើរកំសាន្តរោងចក្រ

ទំព័រដើម_
ទំព័រដើម_
wusndl (3)
wusndl (4​)
wusndl (5​)
wusndl (6)
wusndl (7​)
wusndl (8)
wusndl (9)
wusndl (10)
wusndl (11​)
wusndl (12)